SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER | Unilabs Skip to main content

UNILABS A/S’ GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse og gyldighed

1. 1. Disse generelle betingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse for alle varer og Serviceydelser leveret af Unilabs A/S, CVR-nr. 29458219 (i det følgende benævnt "Unilabs").

1.2. Købers betingelser, krav indeholdt i Købers ordre, Købers generelle købsbetingelser eller lignende forpligtelser er ikke en del af parternes aftale og forpligter ikke Unilabs, med mindre Unilabs udtrykkeligt og skriftligt har tiltrådt sådanne betingelser og vilkår.

1.3. Følgende definitioner gælder for nærværende generelle betingelser:

”Serviceydelse” vil normalt omfatte analyser og dermed forbundet rådgivning om

Pre-analytiske forhold, og dermed ikke vedrørende konklusioner på analysen.

”Ordre” betyder Købers indkøbsordre.

”Ordrebekræftelse” betyder Unilabs accept af Købers indkøbsordre.

”Salgsaftale” betyder samlet en Ordre fra Køber samt fremsendt Ordrebekræftelse fra

Unilabs/levering af Serviceydelse.

 

2. Tilbud og ordre

2.1. Medmindre andet skriftligt fremgår, er Unilabs tilbud gældende og bindende for en periode på 30 dage fra den dato, tilbuddet blev afgivet. 

2.2. ​​​​Hvis Køber afgiver en Ordre, er nævnte Ordre ikke bindende for Unilabs, førend Unilabs har fremsendt Ordrebekræftelse til Køber, eller har leveret Serviceydelserne til Køber, afhængigt af hvilken sker først.

 

3. Tekniske data. Produktinformation

​​​​​​​3.1. Al information i brochurer, tidsskrifter, hjemmeside osv., vedrørende priser, udførelse, eller andre tekniske data vedrørende Serviceydelser, der udbydes af Unilabs, er kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt er nævnt i Salgsaftalen. Unilabs kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for ydelsens egnethed i forhold til den af Køber tilsigtede brug heraf eller dens egnethed i forhold til et specifikt formål.  

 

4. Levering og forsinkelse​​​​​​​

4.1. Unilabs har varierende leveringstider på forskellige analyser. Normalt, og medmindre Unilabs har informeret Køber om andet, vil Serviceydelserne være klar til levering senest 30 hverdage efter Ordrebekræftelsen.

​​​​​​​4.2. Leveringsdatoen angivet i Salgsaftalen er en vejledende dato angivet efter Unilabs bedste evne. Unilabs skal meddele Køber den faktiske leveringsdato, når denne er endelig defineret.

​​​​​​​4.3. Hvis levering forsinkes ud over den dato, der er aftalt eller angivet af Unilabs, jf. pkt. 4.2, kan Køber ved at give meddelelse herom til Unilabs forlange levering og fastsætte en endelig og rimelig leveringsfrist. Såfremt Køber har til hensigt at ophæve Salgsaftalen, for det tilfælde levering ikke sker inden for denne frist, skal en sådan hensigt meddeles samtidig.

​​​​​​​4.5. Køber kan ikke gøre nogen form for erstatningskrav gældende, herunder ej heller følgetab, som følge af forsinkelse.

 

5. Serviceydelsernes anvendelse

​​​​​​​5.1. Køber skal ved brug af Serviceydelserne iagttage alle gældende regler. Unilabs påtager sig intet ansvar for Købers krænkelse af patenter eller Købers krænkelse af gældende regler som følge af dennes brug af Serviceydelserne.

 

6. Reklamation​​​​​​​

6.1. Såfremt Køber ønsker at reklamere over Serviceydelsen modtaget fra Unilabs, skal sådan reklamation fremføres skriftligt og være Unilabs i hænde senest 14 (fjorten) dage efter, at manglen er eller skulle være blevet konstateret. Reklamationen skal indeholde en beskrivelse af den påståede mangel.​​​​​​​

6.2. Krav som følge af mangler skal være fremført senest 3 (tre) måneder efter Købers modtagelse af ydelsen.​​​​​​​

6.3. Når fristerne angivet i pkt. 6.1 og 6.2 er udløbet, kan Køber ikke længere reklamere.

6.4. ​​​​​​Såfremt Unilabs behandler en reklamation, der er fremført efter udløbet af de nævnte frister, kan dette alene ses som en retmæssig reklamation, såfremt Unilabs udtrykkeligt angiver dette i parternes korrespondance.

 

7. Betalingsbetingelser​​​​​​​

7.1. Medmindre andet skriftligt er aftalt, skal betaling ske til Unilabs konto, jf. Ordrebekræftelsen senest 14 dage efter fakturadato. 

7.2. ​​​​​I tilfælde af forsinket betaling, beregner Unilabs sig renter af det udestående beløb på 1,5 (en og en halv) procent per måned fra forfaldsdagen. Renter beregnes hver måned for den forfaldne udestående balance, som vil inkludere tidligere renter, rimelige omkostninger, mv.

​​​​​​​7.3. Såfremt Køber ikke betaler et beløb til forfaldstid, har Unilabs ret til enten at tilbageholde alle fremtidige leveringer indtil Købers betaling af det udestående beløb eller til at ophæve Salgsaftalen, såfremt der skal ske yderligere leveringer i henhold til denne.

​​​​​​​7.4. Køber må ikke tilbageholde betaling eller foretage fradrag i varernes pris i forhold til krav, der ikke er godkendt af Unilabs.

 

8. Persondata

​​​​​​​8.1. Data, som Køber sender til Unilabs, eller som genereres automatisk af Unilabs i forbindelse med Salgsaftalens opfyldelse, må Unilabs alene benytte til Salgsaftalens opfyldelse over for Køber, samt i statistisk henseende, når oplysningerne er anonymiseret.

​​​​​​​8.2. Køber er ansvarlig for, at behandlingen af alle Købers data fremsendt til Unilabs er behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning herunder at samtlige samtykker af nødvendighed for Unilabs levering af ydelsen er indhentet. Køber er tillige ansvarlig for, at øvrig gældende lovgivning er opfyldt samt at dataene ikke krænker tredjemands rettigheder. Køber friholder Unilabs for eventuelle krav Unilabs måtte blive mødt med som følge af behandling af Købers data.

​​​​​​​8.3. Unilabs handler alene efter instruks fra Køber i relation til behandling af eventuelle personoplysninger på vegne af Køber, der er den dataansvarlige for disse personoplysninger. Unilabs træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Unilabs skal på Købers anmodning give Køber tilstrækkelige oplysninger til, at denne som dataansvarlig kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

 

9. Ansvarsbegrænsning​​​​​​​

9.1. Unilabs erklærer at levere Serviceydelserne i overensstemmelse med specifikationer, der måtte fremgå af Salgsaftalen samt almindelige branchestandarder.

​​​​​​​9.2. Unilabs kan ikke på noget tidspunkt holdes ansvarlig for Købers tab herunder men ikke begrænset til bodsbestemmelser, økonomiske tab, følgeskade, driftstab, tidstab eller andre indirekte tab, uagtet om de er opstået som følge af forsinkelse, levering af mangelfulde Serviceydelser eller andet. ​​​​​​​

9.3. Hverken Køber eller Unilabs er erstatningsansvarlige eller skal på nogen måde betale kompensation for forsinkelse eller manglende opfyldelse af forpligtelse, når en sådan forsinkelse eller mangel skyldes force majeure.

 

10. Lovvalg og værneting​​​​​​​

10.1. Gyldigheden, konstruktionen og parternes udførelse af forpligtelser reguleres af dansk lov og fortolkes i henhold til dansk lovgivning.

10.2. ​​​​​Tvister, kontroverser, krav eller uenigheder, som måtte opstå mellem parterne på baggrund af, i relation til eller i forbindelse med levering af Serviceydelser fra Unilabs eller ved misligholdelse heraf, skal afgøres ved Unilabs’ hjemting som aftalt værneting i første instans. Unilabs hjemting i marts 2018 er Københavns Byret.

 

Maj 2018

Velkommen til Unilabs.dk

Fortsæt til hjemmesiden

ELLER VÆLG ET UNILABS LAND FRA LISTEN NEDENFOR